متن شعر

ایمان به بازگشت

ایمان به بازگشت

محبوب خوب من
من عازم نبردم
گفتی وداع ؟
هرگز
دشمن وداع آخر خود را
بایست کرده باشد
من از نبرد پیش تو بر
می گردم


تعداد دفعات مشاهده: 276