متن شعر

بوی دلدار ما نمی​آید

بوی دلدار ما نمی​آید
هر مقامی که رنگ آن گل نیست
خوش برآییم دوست حاضر نیست
همه اسباب عشق این جا هست
مادر فتنه​ها که می​باشد
هر شرابی که دوست ساقی نیست
همه آفاق پرستاره شود
بی اثرهای شمس تبریزی
 
طوطی این جا شکر نمی​خاید
بلبل جان​ها بنسراید
عشق هرگز چنین نفرماید
لیک بی​او طرب نمی​شاید
طربی بی​رخش نمی​زاید
جز خمار و شکوفه نفزاید
گازری را مراد برناید
از جهان جز ملال ننماید
تعداد دفعات مشاهده: 117