متن شعر

آرزو

آرزو

به امید نگاهت ایستادن
به روی شانه هایت سر نهادن
خوشتر از این آرزویی است
دهان کوچکت را بوسه دادن


تعداد دفعات مشاهده: 341