متن شعر

عالم همه گفت و گوی خود میبیند

عالم همه گفت و گوی خود میبیند
بر سالک جست و جوی خود میبیند

هرچیز که هست جمله چون آیینهست
در دست گرفته روی خود میبیند

تعداد دفعات مشاهده: 201