متن شعر

هر باطل را که رهگذر بر گل ماست

هر باطل را که رهگذر بر گل ماست
تو پنداری که منزلش در دل ماست


آنجا که نهاد قبلهٔ مقبل ماست
درد ازل و عشق ابد حاصل ماست

تعداد دفعات مشاهده: 395