متن شعر

عاشق شده ای ای دل سودات مبارک باد

عاشق شده ای ای دل سودات مبارک باد
از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خور
ای پیش رو مردی امروز تو برخوردی
کفرت همگی دین شد تلخت همه شیرین شد
در خانقه سینه غوغاست فقیران را
این دیده دل دیده اشکی بد و دریا شد
ای عاشق پنهانی آن یار قرینت باد
ای جان پسندیده جوییده و کوشیده
خامش کن و پنهان کن بازار نکو کردی
 
از جا و مکان رستی آن جات مبارک باد
تا ملک ملک گویند تنهات مبارک باد
ای زاهد فردایی فردات مبارک باد
حلوا شده کلی حلوات مبارک باد
ای سینه بی​کینه غوغات مبارک باد
دریاش همی​گوید دریات مبارک باد
ای طالب بالایی بالات مبارک باد
پرهات بروییده پرهات مبارک باد
کالای عجب بردی کالات مبارک باد
تعداد دفعات مشاهده: 121