متن شعر

بود درعهد عمر مردی قوی


بود درعهد عمر مردی قوی
چون ادا کردی نماز معنوی


خلق را در پیش خود بنشاندی
شعر درمحراب خوش میخواندی


خواندن اشعار او بعد از نماز
منکران گفتند با فاروق باز


گفت پیش او بریدم این زمان
پیش او بردندش آخر مردمان


چون عمر را دید مرد از جای جست
دست او بگرفت و در پیشش نشست


گفت فاروقش که تو بعد از نماز
شعر خوانی شعرهای دلنواز


گفت چیزی می درآید غیبیم
همچنان میخوانم از بی عیبیم


گفت برخوان مرد شعر آغاز کرد
مرغ دل فاروق را پرواز کرد


شعر او در ذم نفس خویش بود
حکمت باریک و دور اندیش بود


سخت دلخوش شد ز شعر او عمر
حفظ کرد و باز میگفت آنقدر


گفت این شعرم که برخواندی تمام
هم عمر این شعر میگوید مدام


شعر چون اینست تا بتوانیش
جهد باید کرد تا میخوانیش


شعر نیک و بد تو از خود میکنی
نیک اگر بد میکنی بد میکنی

تعداد دفعات مشاهده: 205