متن شعر

ای مبارک ز تو صبوح و صباح

ای مبارک ز تو صبوح و صباح
ای شراب طهور از کف حور
ای گشاده هزار در بر ما
وانمودی هر آنچ می​گویند
هرچ دادی عوض نمی​خواهی
 
ای مظفر فر از تو قلب و جناح
بر حریفان مجلس تو مباح
وی بداده به دست ما مفتاح
موذنان صبح فالق الاصباح
گر چه گفتند السماح رباح
تعداد دفعات مشاهده: 55