متن شعر

خضر نتواند به آب زندگی از ما خرید

خضر نتواند به آب زندگی از ما خرید
منصب میرابی سرچشمه آیینه را

تعداد دفعات مشاهده: 292