متن شعر

پروانه به شمع گفت: کم سوز مرا

پروانه به شمع گفت: کم سوز مرا
شمعش گفتا: شیوه میاموز مرا

شب میسوزم تا برهم روز آخر
چون روز آید خود برسد روز مرا

تعداد دفعات مشاهده: 188