متن شعر

چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی

چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی
چو ز هجر تو به نالم ز خدا جواب آید
دو جهان اگر درآید به دلم حقیر باشد
تو اگر ز خار گفتی دو هزار گل شکفتی
تبریز شمس دین تو ز جهان جان چه داری
 
دل همچو آتشم را به هزار باد دادی
که چو یوسفی خریدی به چه در مزاد دادی
دل خسته را ز عشقت چه عجب گشاد دادی
تو اگر چه تلخ گفتی همگی مراد دادی
که دکان این جهان را تو چنین کساد دادی
تعداد دفعات مشاهده: 74