متن شعر

پروانه به شمع گفت: میسوزم زار

پروانه به شمع گفت: میسوزم زار
شمعش گفتا که سوختن بادت کار

زان میسوزی که میپرستی آتش
آتش مپرست و کافری دست بدار

تعداد دفعات مشاهده: 203