متن شعر

طرب کنم که مرا جای شادی و طربست

طرب کنم که مرا جای شادی و طربست
مرا بدین طرب، ای سیدی دوسه سببست

یکی که کودک من با منست باده بدست
دگر که مطرب مارا نشاط با طربست

سدیگر آنکه شبست و حسودم آگه نیست
ز دل غلام شبم، ورچه روز به ز شبست

شراب هست و طرب هست و روی نیکو هست
بدین سه چیز جهان جای عشرت و لعبست

شراب ما ز دو چشمان بروی زرد چکید
رخان دوست همی لاله گون کند عجبست

تعداد دفعات مشاهده: 305