متن شعر

پیوسته دلی گرفته از غیرت باد!

پیوسته دلی گرفته از غیرت باد!
در بادیهٔ یگانگی سیرت باد!

هر نقش که از پرده برون میبینی
چون پرده براوفتد، همه،‌خیرت باد!

تعداد دفعات مشاهده: 174