متن شعر

آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم

آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم
ماییم و حوالی گه آن خانه دولت
آن خانه مردی است و در او شیردلانند
آن جا همه مستی است و برون جمله خمار است
آن جا طرب انگیزتر از باده لعلیم
آن جای به گرمی همه خورشید تموزیم
آن جا همه آمیخته چون شکر و شیریم
آن جا شه شطرنج بساط دو جهانیم
چرخی است کز آن چرخ چو یک برق بتابد
 
بر گرد حوالی گه آن خانه بگردیم
ما نعمت آن خانه فراموش نکردیم
از خانه مردی بگریزیم چه مردیم
آن جا همه لطفیم و دگر جا همه دردیم
وین جا بد و رخ زردتر از شیشه زردیم
وین جای به سردی همه چون بهمن سردیم
وین جا همه آویخته در جنگ و نبردیم
وین جا همه سرگشته​تر از مهره نردیم
بر چرخ برآییم و زمین را بنوردیم
تعداد دفعات مشاهده: 120