متن شعر

در سر هوس شراب و ساقی دارم

در سر هوس شراب و ساقی دارم
تا جام جهان نمای باقی دارم

گر بر در میخانه روم، شاید، از انک
با دوست امید هم وثاقی دارم

تعداد دفعات مشاهده: 166