متن شعر

دستی که حمایل تو بودی پیوست

دستی که حمایل تو بودی پیوست
پایی که مرا نزد تو آوردی مست


زان دست بجز بند ندارم بر پای
زان پای بجز باد ندارم در دست

تعداد دفعات مشاهده: 285