متن شعر

از لب یار شکر را چه خبر

از لب یار شکر را چه خبر
با دمش باد بهاری چه زند
گر جهان زیر و زبر گشت از او
چونک جان محرم اسرارش نیست
گر چه نرگس نگرانست به باغ
گفته هر قوم هم از مستی خویش
گفت چونی و دل تو چونست
با ملک تاج و کمر گر به همند
کم کن این ناله که کس واقف نیست
 
وز رخش شمس و قمر را چه خبر
وز قدش سرو و شجر را چه خبر
عاشق زیر و زبر را چه خبر
از رهش اهل خبر را چه خبر
از چمن نرگس تر را چه خبر
که ز ما قوم دگر را چه خبر
از دل این خسته جگر را چه خبر
از ملک تاج و کمر را چه خبر
ز آه عشاق سحر را چه خبر
تعداد دفعات مشاهده: 125