متن شعر

ای در طلب تو عالمی در شر و شور

ای در طلب تو عالمی در شر و شور
نزدیک تو درویش و توانگر همه عور

ای با همه در حدیث و گوش همه کر
وی با همه در حضور و چشم همه کور

تعداد دفعات مشاهده: 111