متن شعر

چون خاک زمین اگر عناکش باشی

چون خاک زمین اگر عناکش باشی
وز باد هوای دهر ناخوش باشی

زنهار! ز دست ناکسان آب حیات
بر لب ننهی، گرچه در آتش باشی

تعداد دفعات مشاهده: 114