متن شعر

از پستهٔ تو سبزهٔ خط بر رسته است

از پستهٔ تو سبزهٔ خط بر رسته است
یا مغز ز پستهٔ تو بیرون جسته است

بر رسته دگر باشد و بر بسته دگر
این طرفه که بر رستهٔ تو بربسته است

تعداد دفعات مشاهده: 242