متن شعر

میان یک دله یاران بسی حکایت‌هاست

میان یک دله یاران بسی حکایت‌هاست
که آن سخن به زبان قلم نیاید راست

چه دانم و چه نمایم؟ چه گویم و چه کنم؟
که جان من ز غم عاشقی بخواهد کاست

تعداد دفعات مشاهده: 769