متن شعر

عاشق تن خود با غم پیوست دهد

عاشق تن خود با غم پیوست دهد
هر دم تابی در دل سرمست دهد

با هجر بسازد خوش و بیزار شود
از معشوقی که وصل او دست دهد

تعداد دفعات مشاهده: 112