متن شعر

سرو من طرح نو انداخته ای یعنی چه؟

سرو من طرح نو انداخته ای یعنی چه؟
جامه را فاخته ای ساخته ای یعنی چه؟

تو که از شرم به مشاطه نمی پردازی
یک جهان آینه پرداخته ای یعنی چه؟

تو که در خانه ز شوخی ننشینی هرگز
خانه در ملک کسان ساخته ای یعنی چه؟

شیر در بیشه خشم تو جگر می بازد
رنگ چون بیجگران باخته ای یعنی چه؟

عالمی زیر و زبر کردی و از پرکاری
علم زلف نگون ساخته ای یعنی چه؟

تشنه خون منی همچو صراحی در دل
دست در گردنم انداخته ای یعنی چه؟

تیر بر سینه اهل نظر انداخته ای
بعد ازان سینه سپر ساخته ای یعنی چه؟

گرد پاپوش نیفشانده به صحرای وطن
باز طرح سفر انداخته ای یعنی چه؟

شرمی از حافظ شیراز نداری صائب؟
این چنین تیغ زبان آخته ای یعنی چه؟

تعداد دفعات مشاهده: 96