متن شعر

آمد به سر کوی تو مسکین درویش

آمد به سر کوی تو مسکین درویش
با چشم پرآب و با دل پارهٔ ریش

بگذار که در پای تو اندازد سر
کو بی‌رخ خوب تو ندارد سر خویش

تعداد دفعات مشاهده: 153