متن شعر

گر ناز تو را به گفت نارم

گر ناز تو را به گفت نارم
بی​مهر تو گر گلی ببویم
ماننده ماهی ار خموشم
ای بر لب من نهاده مهری
مقصود تو چیست من چه دانم
نشخوار غمت زنم چو اشتر
هر چند نهان کنم نگویم
ماننده دانه زیر خاکم
تا بی​دم خود زنم دمی خوش
 
مهر تو درون سینه دارم
در حال بسوز همچو خارم
چون موج و چو بحر بی​قرارم
می کش تو به سوی خود مهارم
دانم که من اندر این قطارم
چون اشتر مست کف برآرم
در حضرت عشق آشکارم
موقوف اشارت بهارم
تا بی​سر خود سری بخارم
تعداد دفعات مشاهده: 48