متن شعر

صد پرده شبی فلک ز من بردارد

صد پرده شبی فلک ز من بردارد
تا روز چو شب زپرده بیرون آرد

ار دست شب و روز به شب بگریزد
هر کس که چو روز من شبی بگذارد

تعداد دفعات مشاهده: 112