متن شعر

پروانه به شمع گفت: «از روزِ نخست

پروانه به شمع گفت: «از روزِ نخست
چون کشته شوم بر سرت از عهد درست

زنهار به اشکِ خود بشویی تو مرا»
شمعش گفتا: «شهید رانتوان شست»

تعداد دفعات مشاهده: 195