متن شعر

بدان آتش رخ آوردند چون دود

بدان آتش رخ آوردند چون دود
حقیقت نکتهای آتش اندود

به خشم از سر گرفت آن تندخویی
چنین باشد جواب تندگویی

چو بد کردی، کنندت بد مکافات
رسی از آفت انگیزی به آفات

تعداد دفعات مشاهده: 330