متن شعر

اندر ره عشق دی و کی پیدا نیست

اندر ره عشق دی و کی پیدا نیست
مستان شده‌اند و هیچ می پیدا نیست

مردان رهش ز خویش پوشیده روند
زان بر سر کوی عشق پی پیدا نیست

تعداد دفعات مشاهده: 354