متن شعر

راح بفیها و الروح فیها

راح بفیها و الروح فیها
این راز یارست این ناز یارست
ادرکت ثاری قبلت جاری
لب بوسه بر شد جفت شکر شد
الله واقی و السعد ساقی
هر چند یارم گیرد کنارم
ساقی مواسی یسخوا بکاسی
در گوش من باد خوش مژده​ای داد
کاسا اداری عقل السکاری
می​گفت من خوش وی گفت می​چش
 
کم اشتهیها قم فاسقنیها
آواز یارست قم فاسقنیها
فازداد ناری قم فاسقنیها
خود تشنه​تر شد قم فاسقنیها
نعم التلاقی قم فاسقنیها
من بی​قرارم قم فاسقنیها
یحلف براسی قم فاسقنیها
زان سرو آزاد قم فاسقنیها
منهم تواری قم فاسقنیها
ما در کشاکش قم فاسقنیها
تعداد دفعات مشاهده: 86