متن شعر

دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبی

دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبی
جمله جان​ها جمله جان​ها بسته پر و پا بسته پر و پا
دام تو خوشتر دام تو خوشتر از می احمر وز زر اخضر
نور رخ شه نور رخ شه حسرت صد مه رهزن صد ره
مخزن قارون مخزن قارون اختر گردون ملک همایون
عام شده​ست این عام شده​ست این نظم سخن​ها لیک تو این بین
 
اختر و گردون اختر و گردون برده ز زهره جام حبیبی
همچو دل من همچو دل من دلخوش اندر دام حبیبی
از زر پخته از زر پخته نادره​تر بد خام حبیبی
صبح سعادت صبح سعادت درج شده در شام حبیبی
گر بدهد جان گر بدهد جان او نگزارد وام حبیبی
ای شده قربان ای شده قربان خاص جهان در عام حبیبی
تعداد دفعات مشاهده: 129