متن شعر

خدایا رحمت خود را به من ده

خدایا رحمت خود را به من ده
مرا صفرای تو سرگشته کرده​ست
اگر عالم به غم خوردن به پای است
خدایا عمر نوح و عمر لقمان
سهیل روی تو اندر یمن تافت
 
دریدی پیرهن تو پیرهن ده
ز لطف خود مرا صفراشکن ده
مده غم را به من با بوالحزن ده
و صد چندان بدان خوب ختن ده
مرا راهی به سوی آن یمن ده
تعداد دفعات مشاهده: 46