متن شعر

درویشی را به هر چه خواهی ندهم

درویشی را به هر چه خواهی ندهم
وین ملک به ماه تا به ماهی ندهم

چون صحت و امن و لذت علمم هست
تنهای را به پادشاهی ندهم

تعداد دفعات مشاهده: 100