متن شعر

خاک سر کوی آن بت مشکین خال

خاک سر کوی آن بت مشکین خال
می‌بوسیدم شبی به امید وصال

پنهان ز رقیب آمد و در گوشم گفت:
می‌خور غم ما و خاک بر لب میمال

تعداد دفعات مشاهده: 123