متن شعر

مازار کسی، کز تو گزیرش نبود

مازار کسی، کز تو گزیرش نبود
جز بندگی تو در ضمیرش نبود

بخشای بر آن کسی، که هر شب تا روز
جز آب دو دیده دستگیرش نبود

تعداد دفعات مشاهده: 112