متن شعر

هر صبوحی ارغنون​ها را برنجان همچنین

هر صبوحی ارغنون​ها را برنجان همچنین
پیش رویت روز مست و پیش زلفت شب خراب
در کنار زهره نه تو چنگ عشرت همچنان
اشتهای مشک و عنبر چون بخیزد جمع را
چرخه چرخ ار بگردد بی​مرادت یک نفس
روز روز مجلس است ای عشق دست ما بگیر
پاره پاره پیشتر رو گر چه مستی ای رفیق
در هوای شمس تبریزی ز ظلمت می گذر
 
آفرین​ها بر جمالت همچنین جان همچنین
ای که کفرت همچنان و ای که ایمان همچنین
پای کوبان اندرآ ای ماه تابان همچنین
حلقه​های زلف خود را زو برافشان همچنین
آتشی درزن به جان چرخ گردان همچنین
می کشان تا بزم خاص و تخت سلطان همچنین
پاره​ای راه است از ما تا به میدان همچنین
ناگهان سر برزنی از باغ و ایوان همچنین
تعداد دفعات مشاهده: 49