متن شعر

26

26

به باد سست نهاد اعتماد شاید کرد
به یار سست نهاد اعتماد ؟
ای فریاد
میان همهمه شهر
چرا نمی شنوی شیون شهیدان را ؟
نعره های عصیان را
به دشت باید رفت
به کوه باید زد
دگر به شهر کسی پاسخی نمی گوید
به کوه و دره تو را هست پاسخی پژواک
اگر کنی ادراک
چگونه دره صدا می دهد ؟
برادر نه
من و ز شهر امید تلاش ؟ دیگر نه


تعداد دفعات مشاهده: 412