متن شعر

آن خواجه خوش لقا چه دارد

آن خواجه خوش لقا چه دارد
او عشوه دهد از او تو مشنو
نقدش برکش ببین که چندست
گر دست و ترازوی نداری
اندر سخنش کشان و بو گیر
شاد آن که بجست جان خود را
در خویش ز اولیا چه بیند
گفتم به قلندری که بنگر
گفتا که فراغتیست ما را
مستم ز خدا و سخت مستم
از رحمت شمس دین تبریز
 
بازار مرا بها چه دارد
رختش بطلب که تا چه دارد
در نقد دگر دغا چه دارد
تا برکشی کز صفا چه دارد
کز بوی می بقا چه دارد
کز حالت مرتضا چه دارد
وز لذت انبیا چه دارد
کان چرخ که شد دوتا چه دارد
کو خود چه کس است یا چه دارد
سبحان الله خدا چه دارد
هر سینه جدا جدا چه دارد
تعداد دفعات مشاهده: 130