متن شعر

ضرورت خود یقینست این و آن را

ضرورت خود یقینست این و آن را
که کس دشمن ندارد دوستان را

بداند، هر که او آگاه باشد
که دلها را به دلها راه باشد

درستانی، که عشق راست ورزند
چو بید نو بهر بادی نلرزد

تعداد دفعات مشاهده: 310