متن شعر

ای کرده فلک به خون من نامزدت

ای کرده فلک به خون من نامزدت
دیدار نکو داده و برده خردت


ز اقبال قبول تو و ز ادبار ردت
من خود رستم وای تو و خوی بدت

تعداد دفعات مشاهده: 361