متن شعر

گه در خط دلبران شیرین نگرم

گه در خط دلبران شیرین نگرم
گه در خد و خال و زلفِ مشیکن نگرم

از بس که رخِ سیم بران میبینم
حیرت شدهام تا به کدامین نگرم

تعداد دفعات مشاهده: 233