متن شعر

پروانه به شمع گفت: گرینده مباش

پروانه به شمع گفت: گرینده مباش
شمعش گفتا: ز من پراکنده مباش

کاتش بسرم چو اشک در پای افتاد
سر میفکنندم که سر افکنده مباش

تعداد دفعات مشاهده: 196