متن شعر

آنی که قرار با تو باشد ما را

آنی که قرار با تو باشد ما را
مجلس چو بهار با تو باشد ما را


هر چند بسی به گرد سر برگردم
آخر سر و کار با تو باشد ما را

تعداد دفعات مشاهده: 262