متن شعر

پروانه به شمع گفت: چندی سوزم

پروانه به شمع گفت: چندی سوزم
شمعش گفتا: سوختنت آموزم

تو پر سوزی به یکدم و من همه شب
میسوزم و میگریم و میافروزم

تعداد دفعات مشاهده: 215