متن شعر

ای کبک شکار نیست جز باز ترا

ای کبک شکار نیست جز باز ترا
بر اوج فلک باشد پرواز ترا


زان می‌نتوان شناختن راز ترا
در پرده کسی نیست هم آواز ترا

تعداد دفعات مشاهده: 425