متن شعر

گر این سلطان ما را بنده باشی

گر این سلطان ما را بنده باشی
وگر غم پر شود اطراف عالم
وگر چرخ و زمین از هم بدرد
به هفتم چرخ نوبت پنج داری
همه مشتاق دیدار تو باشند
چو اندیشه به جاسوسی اسرار
دلا بر چشم خوبان چهره بگشا
بدیشان صدقه می​ده چون هلالند
اگر خالی شوی از خویش چون نی
برو خرقه گرو کن در خرابات
به عشق شمس تبریزی بده جان
 
همه گریند و تو در خنده باشی
تو شاد و خرم و فرخنده باشی
ورای هر دو جانی زنده باشی
چو خیمه شش جهت برکنده باشی
تو صد پرده فروافکنده باشی
درون سینه​ها گردنده باشی
که اندیشد که تو شرمنده باشی
تو بدری از کجا گیرنده باشی
چو نی پر از شکر آکنده باشی
چو سالوسان چرا در ژنده باشی
که تا چون عشق او پاینده باشی
تعداد دفعات مشاهده: 55