متن شعر

گر نخسپی شبکی جان چه شود

گر نخسپی شبکی جان چه شود
ور بیاری شبکی روز آری
ور دو دیده ز تو روشن گردد
ور بگیرد ز گل افشانی تو
آب حیوان که در آن تاریکیست
ور خضروار قلاووز شوی
ور ز خوان کرم و نعمت تو
ور ز دلداری و جان بخشی تو
ور سواره سوی میدان آیی
روی چون ماهت اگر بنمایی
ور بریزی قدحی مالامال
ور بپوشیم یکی خلعت نو
ور چو موسی تو بگیری چوبی
ور برآری ز تک دریا گرد
ور سلیمان بر موران آید
بس کن و جمع کن و خامش باش
 
ور نکوبی در هجران چه شود
از برای دل یاران چه شود
کوری دیده شیطان چه شود
همه عالم گل و ریحان چه شود
پر شود شهر و بیابان چه شود
تا لب چشمه حیوان چه شود
زنده گردد دو سه مهمان چه شود
جان بیابد دو سه بی​جان چه شود
تا شود سینه چو میدان چه شود
تا رود زهره به میزان چه شود
بر سر وقت خماران چه شود
ما غلامان ز تو سلطان چه شود
تا شود چوب چو ثعبان چه شود
چو کف موسی عمران چه شود
تا شود مور سلیمان چه شود
گر نگویی تو پریشان چه شود
تعداد دفعات مشاهده: 47