متن شعر

طعنه زنی که یار کنم دیگر

طعنه زنی که یار کنم دیگر
طعنه مزن که من نکنم باور

تو جان و دل ز بهر مرا خواهی
من از دل تو آگهم ای دلبر

جان و جهان من به تو خوش باشد
ای روی تو ز جان و جهان خوشتر

ای طیره گشته از رخ تو لاله
وی شرم خورده از لب تو شکر

شاد آن زمان شوم که تو را بینم
تابان چو ماه و نازان چون عرعر

بگشایی آن دو بسد پر لؤلؤ
بفشانی آن دو چنبر پر عنبر

گاهی ربایم از لب تو بوسه
گاهی ستانم از کف تو ساغر

تعداد دفعات مشاهده: 394