متن شعر

ما مست شدیم و دل جدا شد

ما مست شدیم و دل جدا شد
چون دید که بند عقل بگسست
او جای دگر نرفته باشد
در خانه مجو که او هواییست
او باز سپید پادشاهست
 
از ما بگریخت تا کجا شد
در حال دلم گریزپا شد
او جانب خلوت خدا شد
او مرغ هواست و در هوا شد
پرید به سوی پادشا شد
تعداد دفعات مشاهده: 74